feature one

آموزش با طعم استخدام

برگزاری دوره های جامع آموزشی جهت تربیت و استخدام نیروهای جدید در شرکت نرم افزاری ریحون

feature two

کارگاه های آموزشی

برگزاری کارگاه های آموزشی جهت ایجاد آشنایی جوانان با تکنولوژی های جدید برنامه نویسی

feature three

حمایت از ایده های جدید

شرکت نرم افزاری ریحون با ایجاد بسترهای مناسب آماده حمایت از ایده های نوپا و ناب می باشد

درخواست ثبت نام در دوره های فعال

آخرین کلاس های آموزشی

آخرین آگهی های استخدام